EU Community Initiative
Alpine Space Programme
 
ProgramProjectsContacts DownloadsImprint......
Področje

Prednosti

 
Prioriteta 1, Ukrep 2


Konkurencnost in trajnostni razvoj

Ta ukrep je osredotocen na krepitev konkurencnosti Obmocja Alp z vzpostavljanjem skupnih pristopov v razlicnih sektorjih, kot npr. kmetijstvu, rokodelskih dejavnostih, storitvah, turizmu itd. Ukrep namerava promovirati razvoj razlicnih ozemelj Obmocja Alp v skladu z njihovo specifiko.

 Splošni cilji ukrepa so naslednji:

ohraniti in okrepiti funkcionalnost in privlacnost podeželskih obmocij, cetudi je njihova lega izrazito periferna in/ali gorska;
zaustaviti znotrajregionalne in medregionalne migracije v urbane aglomeracije, depopulacijo podeželskih obmocij ter trend urbanizacije;
promovirati izvajanje Agende 21 na lokalni in regionalni ravni ter promovirati sodelovanje med mesti in drugimi lokalnimi oblastmi na podrocju trajnostnih mestnih in prostorskih politik;
doseci intenzivno sodelovanje na podrocju raziskovanja, razvoja in tehnološkega transferja med mesti in njihovo podeželsko sosešcino kot tudi med majhnimi in srednjimi podjetji ter inovacijskimi centri;
krepiti vlogo Obmocja Alp kot tecaja med razlicnimi kulturnimi tradicijami in gospodarstvi;
pospeševati reorganizacijo in krepiti konkurencnost turisticnega sektorja, še posebej na gorskih obmocjih z implementacijo razvojnih strategij trajnostnega turizma.

< back

 


made by
© 2001-2006 INTERREG IIIB Alpine Space Programme
Community Initiative Programme funded by the European Regional Development Fund