EU Community Initiative
Alpine Space Programme
 
ProgramProjectsContacts DownloadsImprint......
Področje

Prednosti

 
Prioriteta 2, Ukrep 2


Izboljšanje obstojecih in uveljavljanje prihodnjih transportnih sistemov z inteligentnimi rešitvami, kot je npr. intermodalnost


Ukrep spodbuja razvoj inteligentnih rešitev za posodobitev obstojecih transportnih sistemov ali razvoj prihodnjih.

Vsebina ukrepa obsega vse vidike mobilnosti na razlicnih velikostnih nivojih in podrocjih aktivnosti. Pri tem so lahko upoštevani potniški ali tovorni promet, infrastruktura ali upravljanje mobilnosti, lokalne ali evropske zadeve. Trajnost ter pozitivni prostorski in okoljski ucinki so predpogoji za aktivnosti.

 


Splošni cilji tega ukrepa so naslednji:

izboljšati funkcionalnost in intermodalnost obstojecih transportnih sistemov kot tudi infrastrukturo in storitve okoljsko prijaznih vrst prometa, še zlasti železnice;
ohraniti obstojece javne prometne storitve in izboljšati njihovo medsebojno povezanost, tudi v zvezi s sistemi znotraj metropolitanskih obmocij in na podeželskih obmocjih;
izboljšati dostopnost javnih servisov in institucij do modernih informacijskih tehnologij.

< back

 


made by
© 2001-2006 INTERREG IIIB Alpine Space Programme
Community Initiative Programme funded by the European Regional Development Fund