EU Community Initiative
Alpine Space Programme
 
ProgramProjectsContacts DownloadsImprint......
Področje

Prednosti

 
Prioriteta 1, Ukrep 1


Medsebojno poznavanje in skupne perspektive

Ta ukrep spodbuja stike in omrežja med ozemlji Obmocja Alp, da bi oblikovali skupne vizije in naslovili specificna razvojna vprašanja v kontekstu socialne in gospodarske integracije.

 

 Splošni cilji tega ukrepa so naslednji:

razviti skupno razumevanje strategij prostorskega razvoja v razširjeni Evropi, pri cemer bi bilo zajeto Obmocje Alp kot povezana prostorska enota v skladu s cilji Evropskih prostorskorazvojnih perspektiv;
zagotoviti povezavo Obmocja Alp in njegovih metropolitanskih obmocij kot osrednjega vozlišca v sistemu v smeri od jugozahoda do vzhoda ter od Sredozemlja do Baltika in skandinavskih regij;
izboljšati znanje, spodbujati široko razširjeno informiranje ter razvijati in uporabljati skupne kazalce in primerjalne analize prostorskih pojavov;
razvijati omrežja in izmenjavo dobrih praks med razlicnimi alpskimi akterji;
okrepiti notranjo kohezijo in identiteto prebivalstva znotraj Obmocja Alp;
okrepiti transnacionalno sodelovanje med vsemi državami Obmocja Alp in spodbujati nastajanje alpskih omrežij, ki bi pokrivala celotno obmocje.

< back

 


made by
© 2001-2006 INTERREG IIIB Alpine Space Programme
Community Initiative Programme funded by the European Regional Development Fund